สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑฺ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน โรงพยาบาลจอมพระ, โรงพยาบาลสนม และโรงพยาบาลศรีณรงค์ 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-04-2564 135 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑฺ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน โรงพยาบาลจอมพระ, โรงพยาบาลสนม และโรงพยาบาลศรีณรงค์ 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)